Sitemap for www.ribe-traeskibslaug.dk Ribe Træskibslaug
Ribe Træskibslaug

Generalforsamling, den 13. feb 2018

 

Ad pkt. 1. Valg af dirigent og referent.

Oldermanden foreslog Steffen Steffensen somdirigent. Blev valgt.

Steffen takkede for valget og konstaterede atgeneralforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.

Oldermanden foreslog Flemming Kondrup som referent.Blev valgt.


Ad pkt. 2. Bestyrelsens beretning.

Oldermanden orienterede: Aktiviteten på værftet harværet tiltagende i det forløbende år. Flere af medlemmers både har fået enoverhaling, vores egen Frida blev også færdig og kunne deltage ved Det MaritimeRibes stævne. Hun var med i Nymindegab til indvielse af deres nye rende vedÆ'Gaf, hvorefter hun kom til Kalvø for at blive brugt af en gruppe vikingefolktil deres sommertogt og efterfølgende deltage i smakkesejlads der i forbindelsemed Havnens Dag.

Ribe Maritime Dag på Skibbroen havde laugetstyrehuset med og deltog i øvrigt bredt. Hele dagen blev afviklet i det finestevejr, hvor imod dagen før med sejladsen i Vadehavet ikke var det bedste.

Johanne Dan har fået den helt store tur, nyt dæk ogruffet fjernes for at gøre plads til nye lugekarme og lastluger så hun nu vilkomme til at fremstå som et mere korrekt eksempel på datidens evert, som komtil Ribe.

Der vil i 2018 være en del arbejde med rengøring ogmaling. Her har vi brug for nogle frivillige hænder.

På sidste års generalforsamling kunne vi ikke findeen, der ville påtage opgaven som kassemester. Bestyrelsen valgte at lave aftalemed Viggo Mogensen som bogfører. På generalforsamlingen blev bestyrelsenbemyndiget til at finde en kassemester, det blev Per Sleimann.

Toldbodens Vejerbod, hvor bl.a. Nationalparkensmagasiner og andet info materiale fra området frit kan hentes af byensturister, har vi også en infoskærm. På skærmen sættes jævnlig nye billeder opom byens kulturelle aktiviteter og, ikke mindst, det maritime håndværk.

Besøgs antallet 2017 var ca. 60.000.

Vi var på besøg hos Skol ar Mor i Frankrig og hilsepå Mike og hans folk. Vi havde en invitation stående, nogle år gammel, så nuskulle det være. Det var udbytterigt at være nede og se hvordan man arbejdededer.

Det kom 3 personer fra Skol Ar Mor, 2 til værfter og1 til Ribe Vikingecenter.

Aktiviteterne er mange, hvis man er med i lauget. Enaf dem var en tur til Fanø hvor Jens og Carl fra Riggerloftet lærte os at laveflettede tovværksmåtter. En heldags tur med godt vejr og go' mad.

Der er efterhånden ret så stor opmærksomhed hvad vilaver her i lauget. Roklubben fra Esbjerg var en af dem.

Det antikvarisk Selskab i Ribe læner vi os lidt opaf, vi har være med til at bidrage med foredrag på vikingemuseet. Vi prøver påbedste vis være med når det handler om Ribes maritime kulturhistorien lige fravikingerne til vor tid.

Karen af Mandø overtog lauget i december 2016. Efterhun var blevet erklæret bevaringsværdig, har vi søgt midler til restaureringenaf hende så Egernsund værft, så de kan gå i gang her til foråret.

Skibsbevaringsfonden har bidraget med en halvmillion, Velux-fonden med en halv million og Claus Sørensens fond med 50.000,-det er det vi har skriftlig tilsagn om, og det er vi utrolige glade for. Senereer der kommet tilsagn om yderligere midler.

Foreningen Skøgum, Sønderho ville godt have os tilat bygge en jolle til dem, – det tog vi lige en snak om med de aktive folk påværftet og blev enig om, at det kunne vi godt. Vi skulle bygge Ella til Karen,så vi kunne øve på den første.

Det blev Allan som påtog sig opgaven som ”bygmester”på den og jollen er nu færdig, smurt og malet som foreskrevet og næsten klartil aflevering.

Nationalpark Vadehavet er med på UNESCO'S liste oververdensarv.

Den klinkbyggede båd er tradition for hele norden ogder arbejdes på at få disse optaget på UNESCO'S liste også, --- her bidragerlauget på bedste vis med at holde det håndværk i hævd.

Roklubben i Ribe havde et par både som trængte tillidt mere end de selv kunne klare, en toer og en firer skulle repareres.

De stiller med lidt mandskab selv og det blev ogsåtil lidt en gang i mellem. Men nu er de er ved et være færdige og klar tilafhentning, ---- sådanne to både de fylder lidt rigeligt i hallen.

Hyggeligt at have den gående, det har så udvikletsig til, at de ville melde sig ind i lauget. Der er mere plads hos os end hosdem når der skal repareres og lakeres.

Vi gør os nogen tanker om at kontakte spejderne iRibe om det kunne være interessant for dem, at stifte bekendtskab med detmaritime og hvad vi kunne byde ind med.

Til slut skal en stor tak til byen, erhvervslivetsamt de personer som lauget har trukket på i årets løb.

Dirigenten satte beretningen til debat, beretningenblev godkendt uden bemærkninger.


Ad pkt. 3. Fremlæggelse af regnskab.


Viggo Mogensen omdelte og gennemgik regnskabet


Ribe Træskibslaug  •  Skibbroen 29.1, 6760 Ribe  •  Tlf.: +45 40201232  •