Sitemap for www.ribe-traeskibslaug.dk Ribe Træskibslaug
Ribe Træskibslaug

Generalforsamling 9. feb. 2016, Ribe Vandrehjem

Ad. pkt. 1. Valg af dirigent og referent

Oldermanden bød velkommen og foreslog Steffen Steffensen som dirigent. Steffen blev valgt som dirigent.
Viseoldermanden blev foreslået og valgt til referent.

Ad pkt. 2. Bestyrelsens beretning

Igen i år har der været masser af aktivitet på værftet, mange har lagt vejen forbi, fået en kop kaffe og ellers set, hvad vi laver.
Johanne Dan blev erklæret bevaringsværdigt i nov. 2014. Skibsbevaringsfondens konsulenter kommer jævnligt forbi og følger med i hvad der bliver lavet og hvordan. Der har kun været positive bemærkninger.
Der er stadig en del arbejde at udføre, nye pullerter til fastgørelse af sidesværene, sidstnævnte er vi i fuld gang med at give en ordentlig overhaling så i løbet af tid skulle vi begynde og smøre dem op så de kan blive hængt på, dog skal skroget males først.
Toldboden er blevet laugets formidlingscenter med plancher og skærm som Henrik Alsted passer på bedste vis.
I fjord havde i planer om at bygge et styrhus som skulle bruges når vi afholde det årlige Maritime Dag på Skibbroen og ellers være med til at markere det maritime i byen.
Vi fandt et som lige passede i størrelsen, en undervogn som passede, så nu stå det stort set fix og færdig og er klar til brug. Motor med lyd skulle vi se om vi kan få instaleret på et eller andet tidspunkt, som alt andet så koster det.
Et af laugets medlemmer, Knut fra Flensborg formidlede kontakten til to franske bådebygger fra Skol A Mor i Frankrig som vi kunne få i praktik på værftet en måneds tid, det var de klikbyggede både vi arbejde på. En stor tak til Ribe Byferie som sørgede for logi til dem.
Michale`s kadrajerjolle Frida , som lauget har overtaget og vedligeholder nu, den arbejdes der pt på og den forventes at være sejlklar til sommerens togter.
Middelfartjollen er pt på stand by, men imellem når tiden tillader det, er der folk på der også.
Lauget var med i Hvide Sande da TS havde pinsestævne lige som da der var medlemsmøde på Myrtuegård, hvor Mette Guldberg fra Søfart- Fiskerimuseet var og fortælle om søfart i Vadehavet, det var fra den tid hvor tranporten gik søvejen hvor der blev landet på ladepladser, --- hun er en der kan den maritime historie fra dengang og kan holde sit publikum interesseret.
Vi har et par bådtrailer som lauget låner/lejer, alt efter hvad de skal bruges til af medlemmer som vil deltage kultursejlads rundt i landet,--- var sidste år i brug bl.a. da der skulle sejles Ø-havet rundt.
Han var aktiv til det sidste, –-kæmpede når kræfterne var til det,---så det var med vemod da meddelelsen kom at Benny var gået bort, – fra laugets side skal der lyde ære være hans minde.
Fra Ribe Turistkontor kom der en forespørgsel om at modificere 4 af de julehytter som er opstillet rundt Torvet, det var noget med det blæste og regnede ind, vi påtog os opgaven og med Peters ekspertise blev den sag klaret.
Fra Nordvestjysk Fjordkultur vil man gerne ned og se hvad vi går og laver, det ville være fint om det kunne blive 9. april og det blev det og aftalen blev at De ankommer kl. 10 til værftet, hvor vi byder på kaffe og brød,
Der bliver besøg på Toldboden, kikket lidt på Johanne og fortælling om hende,
De spiser frokost på Sælhunden for egen regning,-- derefter bliver der guidet tur med en af byens vægter.
De forventer en 40 til 50 pers.
Fra laugets side har vi planer om her i tidlig foråret at slå porten op og invitere et bredere publikum for at følge lidt med i hvad vi går og laver. I den forbindelse har vi mulighed at få
Chr. Bach fra Hvide Sande ned og demonstrere og høre en Grenå Glødhovedmotor, Chr. Bach og han venner kommer i år til Det Maritime Ribe`s årlige arrangement først i maj.
Omkring Laugets værfts projekt er der personer der arbejder løbende både politisk og med forvaltningen.
Hjemmeside har det haltet lidt med,- det er nu ikke webmasterens skyld, vil prøve efter bedste evne og få noget mere tid et eller andet sted fra, til at få den op og køre lidt bedre.
Ribe Træskibslaug er med på Facebook,-- offentlig gruppe, her kommer der billeder og kort tekst m.m.om hvad vi har gang i.
Men det vil være på hjemme siden eller mail der kommunikeres til medlemmerne.
Der skal fra Laugets side lyde en stor tak til byens borgere og erhvervsliv for den positive tilkendegivelse vi har fået i løbet af året.
Oldermanden udbringer en skål for Ribe Træskibslaug med ønske om god vind fremover.

Der var ingen bemærkninger til beretningen og ordstyreren betragtede herefter beretningen godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab

Kassemesteren gennemgik regnskabet og de til regnskabet hørende noter.
Samlede indtægter        255.560 kr.
Samlede udgifter           209.549 kr.
Overskud                         46.011 kr.

Der var opklarende spørgsmål til note 4 og udgifter.
Herefter var der spørgsmål om sikring af værdierne i Toldboden og hvorfor der er anvendt et Varde-firma til en opgave.
Oldermanden orienterede om den efterfølgende sikring af udstillingsgenstandene og om baggrunden for at der blev brugt et firma fra Varde.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Forslag til budget

Budgettet godkendt med budgetterede indtægter på 105.000 kr. og udgifter på 90.000 kr.

5. Fastlæggelse af næste års kontingent

Kontingentet for 2017 blev fastsat til 350 kr

6. Indkomne forslag

Fra Allan om at ændre vedtægtens §5 til ny tekst ”Bestyrelsen konstituerer sig selv med Oldermand, viceoldermand (Sekretær) og kassemester blev vedtaget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

Allan og Flemming genvalgt
Jesper og Michael genvalgt som suppleanter

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Svend blev genvalgt som revisor
Steffen blev genvalgt som revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag om et punkt "indkomne forslag" i dagsordener for fremtidige generalforsamlinger. Evt. vedtægtsændring
Spørgsmål til stadet værft i Ribe ved åen. Oldermanden orienterede om at vi deltager i forskellige aktiviteter for at gøre vores hoser grønne i byen.
Rudiengård orienterede om arbejdet med Ribe Havn og de mange aspekter man løber ind i. Omtalte tankerne om Ribe tilbage til havet og de modstande man render ind i.
Imme Sejl kommer formentligt til Ribe i begyndelsen af september for at være med i nogle filmoptagelser på åen uden for slusen. Der bliver brug for en flok roere og en motorbåd til slæb.
Samarbejde på internationalt plan. Alle er velkomne og vi har både der egnede.
Orienterede om overvejelser om gennemførelse maritime projekter.
Oldermanden omtalte henvendelse fra Skibsbevaringsfonden om Karen af Mandø og en besigtigelsestur til Mandø.
Hvis skroget vurderes bevaringsværdig, vil der blive søgt midler til professionel istandsættelse. Det er ikke en opgave for træskibslaget at sætte "Karen" i stand.

20.50 sluttede generalforsamlingen, dirigenten overdrog ordet til oldermanden, som takkede for det store fremmøde.

Ribe Træskibslaug  •  Skibbroen 29.1, 6760 Ribe  •  Tlf.: +45 40201232  •  
Medlems Nyt
Laugets vedtægter
Bestyrelsen
Laugets både
Referater